Olemme mukanasi vesillä ja maastossa, joko kädessäsi, ajoneuvossasi tai työpöydälläsi — tarvitsemasi kartat räätälöitynä juuri sinun tarpeisiisi.

Karttapalveluun

Lue lisää palveluistamme:

Karttapalvelu

Kartoituspalvelu

Karttapalvelu

Olitpa lähdössä met­sään, vesille tai vaikkapa lenkille, ympäristön tunte­minen on olennainen osa viihtyvyyttä ja turval­lisuutta. MAPPe tarjoaa tähän moni­puolisen työkalun yhdis­tämällä moniin eri käyttö­tarkoi­tuksiin sovel­tuvat kart­ta­tasot sekä tuhansien kohde­merkintöjen tieto­kannan, jolloin tiedät aina mitä seuraavan mutkan takana odottaa. Paikannustuen avulla näet kartalta missä olet ja mihin suuntaan olet kulkemassa, joten palvelun avulla suunnistaminen ei vaadi eräoppaan taitoja.

Käyttökohteita


 • Veneily
 • Kalastus
 • Retkeily ja vaellus
 • Hiihto ja laskettelu
 • Lenkkeily ja maastojuoksu
 • Suunnistuslajit
 • Metsästys ja riistanhoito
 • Marjastus
 • Vesistötutkimus
 • Kartoitustyö

MAPPe-kartta­palvelun sisältö soveltuu erinomaisesti vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Veneilijöitä ja kalastajia MAPPe hemmottelee koko Suomen kattavimmilla vesistö­kartoilla, sillä meri­alueiden lisäksi sisävesien syvyys­karttoja löytyy jo yli tuhannesta järvestä ja joesta. Monista erilaisista avoimista aineistoista kootut kartta­pohjat täydentyvät omalla erikois­tarkalla kartta­materiaalil­lamme.

Lisäksi palveluun on tallennettu koko Suomen kattavasti yli 6000 julkiseen aineistoon perustuvaa kohdetta, kuten uima­rantoja, nuotio­paikkoja, laavuja ja tupia, hiihto­latuja sekä ulkoilu­reittejä. Tarvitsemasi paikat ja reitit löytyvät palvelusta tehokkaan hakutoiminnon avulla esimerkiksi nimen, paikka­kunnan tai kategorian perusteella. Valmiiden kohteiden lisäksi voit myös itse tallentaa paikkoja ja reittejä myöhempää käyttöä varten.

Oletuskartta­pohjaksi MAPPe tarjoaa koko Suomen kattavan maasto­kartaston sekä ylemmän tason tie­kartaston pohjautuen Maanmittaus­laitoksen ajan­tasaiseen aineis­toon. Maasto­kartoissa on nähtä­vissä myös maaston muodot sekä lisä­tietoa ympäristöstä kymmenien tuhansien luonnon­suojelu­alueiden, maamerkkien ja paikan­nimien muo­dossa. Vaihto­ehtoisesti kartta­pohjaksi on mahdollista valita käyttäjä­tietoon (OpenStreetMap) pohjautuva retki­kartta, joka täydentää esimerkiksi maasto­kartasta puuttuvia pienempiä polkuja ja kohteita.

Valitsemasi karttapohjan päälle on saatavissa erilaisia täydentäviä kartta­tasoja. Koko Suomen kattavat, lentokoneesta kuvatut ilmakuvat auttavat hahmottamaan esimerkiksi taajamien ja metsien koostu­muksia sekä tarjoavat todellisen näkymän maailmaan linnun­silmä­perspektiivistä.

Valituilta alueilta on myös saatavissa Maanmittaus­laitoksen huippu­tarkan laser­keilaus­aineiston poh­jalta luotu tarkkuus­käyrä­kartta, josta näkyvät maastokarttoja yksi­tyis­kohtaisemmat pinnan­muodot korkeus­käyrineen, jyrkän­teineen, kiinto­pisteineen sekä kasvil­lisuus­rajoineen. Tarkkuus­käyrä­kartasto onkin erin­omainen lisä suunnistuslajien ja kartoi­tuksen tueksi.

Kartoitettujen järvien osalta on saatavissa automaatti- ja tarkkuus­kaiku­luotaimilla mal­lin­netut syvyys­kartat, jotka on väri­koodattu havain­noimisen helpot­tamiseksi. Itse tuotta­miemme syvyys­karttojen ylivoimainen luettavuus ja tarkkuus täydentävät erinomaisesti perinteisiä merikortteja sekä tarjoavat edullisen vaihtoehdon kalliille karttaplottereille. Oman syvyys­kartta­tuotantomme lisäksi palvelusta löytyy kartoitettuna merialueet sekä sisävesistöjä yli 1000 järven ja joen verran Suomen Ympäristö­keskuksen ja Liikenne­viraston mittauk­siin pohjautuen.

Lisäksi palvelusta löytyy kaikki muu tuotta­mamme erikois­kartta­materiaali, johon kuuluu esimerkiksi suunnistus­karttoja, golf- ja frisbeegolf-karttoja, laskettelu­keskuksia sekä melonta­reittejä. Palvelu toimii myös kartoitus­työmme jakelu­kanavana, joten kaikki uudet ja päivitetyt kartat tulevat näkymään välit­tömästi kaikille tilaajille. Lue lisää syvyys- ja erikoiskarttamateriaalin tilaamisesta alempaa.

Katso karttojen kattavuusalueet

Tarjolla olevien karttojen lisäksi palve­luun on tallennettu koko Suomen kattavasti yli 6000 julkiseen aineistoon perustuvaa kohdetta Lisäksi olemme lisänneet moniin kohteisiin ainut­laatuista lisä­tietoa, kuten tarkkuus-GPS:n avulla mitatut latujen korkeus­profiilit tai kohteiden tunnis­tamista helpottavia valokuvia. Kohteet on jaoteltu helposti käytettäviin kategorioihin, joten voit valita kartalle näkyviin vain itseäsi kiinnostavat paikkamerkit.

Voit myös lisätä kartta­palveluun omia paikka­merkintöjä sekä tuoda uusia suosikki­reittejä syke­mittarista tai muista reitti­palveluista (GPX-muodossa). Näin voit merkata itsellesi muistiin esimerkiksi parhaat marjastus- ja kalapaikat, telttasi tai autosi sijainnin, vaellus­reitin tai harjoitus­lenkkisi. Omien, vain itsellesi näkyvien suosikki­paikkojen ja reittien muokkaa­misen lisäksi kaikki voit kommentoida julkisia kohteita ja lisätä niihin omia kuviasi muiden käyttäjien avusta­miseksi.

MAPPe tarjoaa ilmaiseksi käyttöösi kaikki retkeilyyn tarvit­tavat ominai­suudet: koko Suomen kattavat maastokartastot, ilmakuvat sekä tuhansien paikka­tietojen ja reittien tieto­kannan. Tämä kaikki siis veloituk­setta ja ilman sitou­muksia, vain palveluun kirjau­tumalla!

Veneilykäytössä ja kalastuksessa hyödylliset syvyyskartat sekä muun erikoiskarttasisältö on saatavissa MAPPeen edullisella tilausmaksulla. Valitsemasi tilausjakson aikana voit hyödyntää aina viimeisimmän version kaikesta tuotta­mastamme kartta­materi­aalista, johon kuuluu syvyys­karttoja, suunnistus­karttoja sekä erikois­karttoja esimer­kiksi golfiin ja melontaan. Oman materiaalimme lisäksi saat Suomen Ympäristökeskuksen ja Liikenneviraston kartoittamien järvien syvyystiedot havainnollisesti väritettynä ja helposti luettavaan muotoon piirrettynä. Kaikkiaan palvelusta löytyy siis merialueiden lisäksi jo yli 1000 järveä tai muuta vesialuetta selkeinä syvyyskarttoina. Palvelun tilaajat voivat myös tehdä pyyntöjä tarvitsemiensa tarkkuus­käyräkartta-alueiden lisäämiseksi pal­veluun.

Tutustuttuasi MAPPeen ja testattuasi toimivuuden laitteellasi voit tilata käyttöösi palvelun kaiken karttasisällön haluamasi tilausjakson ajaksi alkaen 2,5€/kk (24kk tilaus). Tilaaminen tapahtuu kirjautumisen jälkeen suoraan karttapalvelun valikosta käyttäen luotettavaa suomalaista verkkokauppapaikkaa. Maksutapoina käyvät lähes kaikki Suomessa käytössä olevat luottokortit ja verkkopankit.
Palvelun normaalihinnat (sisältävät alv. 24%):
 • 3kk / 11,90€
 • 6kk / 21,90€
 • 12kk / 39,90€
 • 24kk / 59,90€
Suosittelubonus:
Suosittelemalla MAPPe-karttapalvelua tuttavillesi saat ilmaisen käyttö­kuukauden jokaisesta uudesta palvelun tilaavasta käyttäjästä. Edun saadaksesi pyydä tuttavaasi mainitsemaan nimesi tai MAPPe-nimimerkkisi verkko­kaupan kassan suosittelija­kentässä. Etu tulee voimaan pian tuttavasi tilauksen aktivoinnin jälkeen. Suosittelubonus ei ole voimassa räätälöityjen kampanja­koodien tai ryhmä­alennusten yhteydessä.
Ryhmäalennukset:
Voit kysyä tarjousta isommalle porukalle, kuten veneily-, urheilu- tai kalastusseuralle osoitteesta info@mappe.fi. Räätälöimme tarvittaessa myös kohdennettuja ryhmäalennuksia syvyys­kartoituksen tilauksen yhteydessä esimerkiksi osakas- tai kalastus­kunnan käyttöön.

Selainpohjaisena palveluna MAPPe hakee reaali­ajassa käyttöösi viimei­simmän saatavissa olevan kartta­tiedon ja kulkee mukanasi veneessäsi, autossasi tai taskussasi sinne, missä karttojen tarve on suurin. Palvelu toimii lähes millä tahansa nyky­aikaisella selaimen ja internet-yhteyden tarjoa­valla laitteella, ja mikä parasta, sinun ei tarvitse asentaa tieto­turvan kannalta arvelut­tavia erillisiä sovelluksia tai lisäosia!

Järjestelmä­riippumattomuus mahdol­listaa myös sen, että voit suunnitella esimerkiksi vaellus­reittisi kotonasi tieto­koneella, merkitä auto­matkalla kavereilta kuulemasti vierailu­kohteet kartalle tabletin avulla ja itse vaelluksella suunnistaa näihin kohteisiin matka­puhelimella. Kaikki tekemäsi muutokset reitteihin ja paikkoihin näkyvät välit­tömästi myös kaikissa muissa laitteissa!

Siirry karttapalveluun Laitevaatimukset ja turvallisuusohjeet

Kartoituspalvelu

Kartoitus­palvelumme tarjoaa laaduk­kaat kartta­ratkaisut kaikkiin tarpeisiisi. Viihdymme kartoitus­laittei­demme kans­sa niin vesillä, metsässä kuin ladullakin, eikä ilmakaan ole meille vieras elementti.

Kymmenien vuosien kokemuk­semme kartoitus­työstä yhdis­tettynä viimei­simmän tekno­logian tarjoa­maan tark­kuuteen takaa tekemiemme karttojen laadun sekä yksityis­kohtaisuuden. Meille on myös tärkeää, että asiak­kaamme saavat aina mitä tilaavat, joten pääset vaikut­tamaan kartoi­tuksen etene­miseen ja voimme tarvit­taessa hioa loppu­tuloksen ulko­asultaan haluamasi näköiseksi.

Pyrimme olemaan kärjessä myös tekno­logian saralla. Esi­merkiksi syvyys­kartoi­tuksessa käytämme itse kehitettyä ja pitkälle automati­soitua robotti­teknologiaa, joka tuottaa syvyys­karttaa jopa ilman venettä. Sijaintitiedon osalta taas luotamme tavan­omaista GPS-paikannusta täydentäviin suhteellisiin paikanmääritys­keinoihin, mikä mahdol­listaa kohtei­den sijainnin merkit­semisen parhaim­millaan muutaman senttimetrin tarkkuudella.

Oheisesta karttalistasta löydät näyte­palojen lisäksi muutamien eri­tyyppisten malli­karttojen hakusanat MAPPe-kartta­palvelussa. Näin voit itse käydä totea­massa ensi­luokkaisen työn jälkemme vaikka heti!

Ensi kesän syvyys­kartoitusten myynti on täydessä vauhdissa! Jos haluat oppia tuntemaan vesistösi vaikeimmatkin paikat tai haluat testata miten täysin päästötöntä aurinko­energiaa ja parviälyä hyödyntävät robotti­kartoitus­kelkkamme selviävät työstään, niin niin ole yhteyksissä ja pyydä kartoitus­tarjous.

Tutustu tarkemmin syvyyskartoitukseen

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous kartoitus­tarpeesi täyttämiseksi!

Ota yhteyttä

Kysy kartoitustarjousta, lisätietoja kartta-alueista tai anna palautetta palvelun toimivuudesta, me kuulemme mielellämme Sinusta!

Kartoitukseen liittyvät tarjouspyynnöt ja tiedustelut:

kartat@mappe.fi
040-556 7092 | Raimo Pitkänen

Muut yhteydenotot ja tiedustelut:

info@mappe.fi
040-556 7092 | Raimo Pitkänen

Karttapalvelun palaute ja kehitysideat:

palaute@mappe.fi

Pysy ajan tasalla päivityksistä ja uutisista seuraamalla muita kanaviamme: